Miksi edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia asiantuntijan avustuksella?

Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen asiakirja. Jos valtakirjassa on jotain juridisesti väärin, maistraatti ei voi saattaa valtakirjaa voimaan. Virheitä voi olla esim. sanamuodoissa, todistajalausumassa, esteellisyysasioissa tai henkilötiedoissa. Jos virhe tulee ilmi vasta maistraatissa, kun valtakirjaa ollaan ottamassa käyttöön, sitä ei voi enää korjata, koska silloin valtuuttaja on jo sairauden tai muun syyn vuoksi kykenemätön allekirjoittamaan uutta valtakirjaa. Tällaisessa tapauksessa aiemmin laadittu valtakirja on mitätön ja maistraatti joutuu määräämään päämiehen edunvalvontaan käräjäoikeuden päätöksellä.

Edunvalvontavaltuutus voi olla myös puutteellisesti laadittu. Vaikka valtakirja olisikin juridisesti pätevä ja se hyväksytään maistraatissa, se voi antaa valtuutetulle liian rajoitetun toimivallan. Laki edunvalvontavaltuutuksesta (25.5.2007/648) määrittää, mitä valtuutettu voi valtakirjan nojalla tehdä ja mitä hän ei voi tehdä. Jos valtakirjaa laadittaessa näitä rajoituksia ole otettu riittävällä tavalla huomioon, valtuutetulla ei ole mahdollisuutta hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita. Seurauksena on se, että valtuutettu joutuu erikseen tekemään lupahakemuksen maistraattiin jokaista oikeustoimea varten, joihin ei puutteellisen valtakirjan nojalla ole oikeutettu. Tämä hidastaa ja vaikeuttaa asioiden hoitamista ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Valtakirjassa voidaan myös määrätä asioista, jotka helpottavat valtuutetun tehtäviä. Esimerkiksi päätöstilistä luopuminen on usein perusteltua.

Myös esteellisyysasiat voivat olla suuri ongelma puutteellisesti laaditussa edunvalvontavaltakirjassa. Todella usein näkee valtakirjoja, joissa esteellisyysasiaa ei ole otettu riittävästi huomioon. Tällöin valtakirjan nojalla toimiminen voi olla mahdotonta esim. kuolinpesän asioiden, tiettyjen kauppojen tai lahjoitusten hoitamisessa. Jos valtakirja on tältä osin puutteellisesti laadittu, joudutaan näissä asioissa hakemaan maistraatista ulkopuolinen edunvalvoja jokaista tilannetta varten erikseen. Tämä vaikeuttaa ja hidastaa merkittävästi varsinkin kuolinpesän asioiden hoitoa ja tuo lisäkustannuksia.

Eduvalvontavaltakirja kannattaa laatia aina asiantuntijan avustuksella. Kun laadimme yhdessä sinun kanssasi juuri sinun tarpeitasi vastaavan edunvalvontavaltakirjan, saat varmuuden, että sinun valitsemasi luottohenkilö pystyy hoitamaan sinun asiasi helposti ja joustavasti, jos joskus et siihen enää itse pysty.